Fratar

Fratar (Diplodus vulgaris);

15 cm; na 16 m, kolovoz,

o. Mljet